Chcielibyśmy poznać, kim jesteś?
Bezpieczna i legalna współpraca z klientami

BLOG

Działanie bez wiedzy i świadomości prawnej jest jak chodzenie po nieznanym terenie z zamkniętymi oczami.
Można? Można … przez jakiś czas.
Czy to jest bezpieczne? Przecież, teoretycznie, nie widzisz zagrożeń?
Czy przez to, że nie widzisz zagrożeń, czujesz się bezpiecznie? 

Sam/-a znasz odpowiedź. 

 

Jeśli prowadzisz swoją firmę edukacyjną, to Twój biznes opiera się przede wszystkim na współpracach z klientami/ uczestnikami Twoich zajęć. 

Dobra umowa między Tobą i Twoim Klientem to SOLIDNY FUNDAMENT Twojej działalności.

 – Umowa to obszar, o który nie tylko możesz, ale o który POWINIENEŚ zadbać.
 – Umowa jest po to, żebyś mógł działać: bezpiecznie, legalnieze spokojem.

Dobra umowa pomoże Ci: prowadzić uporządkowany biznes, usprawnić Twoje współprace, mądrze zabezpieczyć swoją firmę na przyszłość.

Dlaczego ważne jest zadbanie o umowę?

Umowa to jest to, do czego ostatecznie zawsze odwołasz się wtedy, gdy współpraca między Tobą a Klientem przestanie się układać.

Niestety, zarówno ja, jak i właściciele szkół i firm edukacyjnych obserwujemy, że coraz częściej w sytuacji sporu lub jakiegokolwiek niezadowolenia, Klienci straszą zgłoszeniem firmy do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. A może sam kiedyś chciałeś wykorzystać ten argument w sporze z przedsiębiorcą, gdy działałeś jako konsument? 

Jest to coraz popularniejsze działanie i musimy się z tym pogodzić. Od Ciebie jednak zależy, czy ten „straszak” na Ciebie zadziała. 

Jeśli będziesz wiedział, że masz dobrą umowę, ten argument nie zrobi na Tobie wrażenia. Jeśli jednak działasz inaczej, zapewne będziesz miał niejedną nieprzespaną noc.

Co to są klauzule niedozwolone?

Niedozwolone klauzule to takie postanowienia, które kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.  

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi specjalny, jawny rejestr dostępny na stronie internetowej UOKiK.

 

5 najczęściej spotykanych klauzul niedozwolonych
 

  • Wyłączenie obowiązku zwrotu konsumentom wniesionych opłat.

Art. 3853 pkt 12 k.c., za niedozwolone postanowienie należy uznać postanowienie umowy, które wyłącza obowiązek zwrotu konsumentowi uiszczonej zapłaty za świadczenie niespełnione w  całości lub części, jeżeli konsument zrezygnuje z  zawarcia umowy lub jej wykonania.

Zdaniem UOKiK możliwe jest częściowe potrącenie kosztów przez szkołę językową w przypadku rezygnacji bądź wykluczenia uczestnika kursu, jednak całościowy zwrot ceny za kurs jest już praktyką naruszającą jego interesy.

Przykład klauzuli niedozwolonej z raportu UOKiK:

Szkoła nie zwraca pieniędzy w przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania.

 

  • Klauzule narzucające rozpoznanie sprawy przez sąd, który według ustawy nie jest miejscowo właściwy.

W przypadku zaistnienia sytuacji, kiedy szkoła językowa pozywa uczestnika kursu, sądem właściwym miejscowo dla rozpatrywania sprawy jest sąd miejsca zamieszkania kursanta. Modyfikowanie tego jest klauzulą niedozwoloną.

Przykład klauzuli niedozwolonej z raportu UOKiK:

W sprawach spornych strony poddają się orzecznictwu sądów cywilnych właściwych dla siedziby szkoły.

 

  • Klauzula ograniczająca odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

Art. 3853 pkt 2 k.c. (…) wyłączeniu lub istotnym ograniczeniu odpowiedzialności względem konsumenta za niewykonanie, lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

W wyniku tej klauzuli uczestnik kursu w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez szkołę językową, nie będzie mógł otrzymać należnej rekompensaty.

 

  • Klauzula obciążająca konsumentów karami i odsetkami.

Art. 385pkt 17 k.c. (…) nakładają na konsumenta, który nie wykonał zobowiązania lub odstąpił od umowy, obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej lub odstępnego.

Przykład klauzuli niedozwolonej z raportu UOKiK:

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania powoduje, że uczestnik zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 500 zł.

 

  • Klauzule, które uzależniają spełnienie świadczenia od okoliczności zależnych tylko od woli kontrahenta konsumenta albo przewidują postanowienia, z którymi konsument nie miał możliwości zapoznać się przed zawarciem umowy.

Przykład klauzuli niedozwolonej z raportu UOKiK:

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem indywidualne decyzje podejmuje Dyrektor.

Wymienione klauzule stanowią tylko część zbioru niedozwolonych postanowień umownych. Rejestr wszystkich klauzul znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Warto zapoznać się z nimi przed sporządzeniem umowy dla kursantów, ponieważ stosowanie klauzul niedozwolonych wiąże się z ryzykiem nałożenia kar zarówno finansowych jak i niefinansowych.

 

Dodatkowy bonus:

Jeśli chcesz otrzymać checklistę 13 najważniejszych punktów umowy z kursantem oraz:

  • wskazówek prawno-biznesowych,
  • informacji o bezpłatnych i płatnych wydarzeniach, w których możemy się spotkać,
  • alertów prawnych dot. Twojej branży, zapisz się na EDULEGALNY NEWSLETTER.

 

 

Tutaj pobierz sketchnotkę z artykułu

 

PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ! – konferencja Proud To Teach dla szkół językowych (15.04.2023)

 

 

 

 

 

 

 Poznaj Kingę:

Radca prawny, 13 lat doświadczenia pracy jako prawnik firm, 10 lat doświadczenia w branży edukacyjnej. Pomaga wyprowadzić biznesy edukacyjne na prostą i budować standardy, które będą normą dla profesjonalnych i bezpiecznych firm. Mówi prosto o prawie i pokazuje, że każdy właściciel firmy może pozwolić sobie na spokój i bezpieczeństwo. Prowadzi Edulegalny newsteller, z którego korzysta już ponad +1500 właścicieli biznesów edukacyjnych. Jest autorką Pakietu dokumentów, które aktualnie zabezpieczają ponad +15 000 współprac. Tworzy umowy, Polityki prywatności, Regulaminy. Wdraża RODO. Szkoli. Występuje jako prelegentka na konferencjach branżowych. Właścicielka Kancelarii radcowskiej oraz marki Edulegal.